top of page

§1/Navn

Foreningens navn er Ashihara Karate Frederiksberg, med hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er medlem af DAO – Dansk Ashihara Organisation, DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og FIU – Frederiksberg Idræts Union. 

§2/Formål

Foreningens formål er at optræne det enkelte medlem i Ashihara Karate på motions- og konkurrenceplan. 

§3/Optagelse

Foreningen optager enhver fra 0 år og opefter, såfremt der er plads på de eksisterende relevante hold. Er der ikke plads på holdene, kan man skrives op på venteliste ved henvendelse via klubbens hjemmeside. Der gives først prøvetimer, når der er plads på det relevante hold. 

Stk. 2. Foreningen har ret til at afvise optagelse af en person, der ønsker medlemskab, herunder den pågældendes børn, hvis den pågældende person har været sigtet eller tidligere er dømt for sædelighedskrænkelser, vold, trusler mv., eller den pågældende – efter bestyrelsens vurdering - på anden måde ikke lever op til foreningens vedtægter i øvrigt. 

§4/Indmeldelse

Indmeldelse sker til foreningens kasserer ved at udfylde og underskrive klubbens indmeldingsblanket. Ved indmeldelse erlægges, udover det gældende kontingent, et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med indmeldelsen. Dette gebyr er 50 kr. som opkræves sammen med første kontingentopkrævning. 

§5/Kontingent

Hovedaktiviteten i foreningen er træning af Ashihara Karate. For at deltage i denne aktivitet betales normalt fuldt kontingent. Foreningens kontingent fastlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan beslutte at lade enkelte medlemmer eller en gruppe af medlemmer få adgang til alternativ træning til reduceret kontingent i perioder på op til 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan undtagelsesvis give medlemmer under 18 år adgang til frikontingent i et 1 år, såfremt forældrene kan dokumentere manglende evne til at betale kontingentet. Der kan maksimalt være 5 af sådanne frikontingent-medlemmer i klubben af gangen. Kontingentet betales 

kvartalsvist, halvårligt eller årligt efter medlemmets eget ønske. Klubben betaler hvert år kontingent til Honbu, Japan. Kontingentet beregnes ud fra antal medlemmer i klubben. Kontingentet beløber sig p.t. til ca. 4.000 kr. pr. år. 

Stk. 2. Er man sensei eller sempai i klubben, eller lægger man frivilligt arbejde af større omfang i klubben kan bestyrelsen beslutte at gøre medlemmet kontingentfri for en periode. 

Stk. 3. Kontingentet skal betales for alle tolv måneder i året. 

Stk 4. Bestyrelsen kan beslutte én årlig kontingentstigning på op til + 5 %, uden om generalforsamlingen, såfremt seneste generalforsamling ikke har besluttet en stigning. Bestyrelsesbeslutning om en kontingentstigning kan træffes på ordinært bestyrelsesmøde. 

§6/Udmeldelse og eksklusion

Et medlem der ønsker at indstille træningen, skal meddele kassereren dette skriftligt på e- mail: post@ashihara-frederiksberg.dk eller pr brev med minimum en måneds varsel. Sker skriftlig udmeldelse ikke kan det ikke forventes, at kontingent betalt efter ophør af træning kan tilbagebetales. 

 

Stk. 2. Et medlem, der er kommet i kontingentrestance for seks måneder, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Ingen, der er udelukket efter ovenstående, kan optages i foreningen på ny, før vedkommendes udestående er betalt. 

Stk. 3. Medlemmer i klubben forpligter sig til at opføre sig med almindelig respekt for foreningens andre medlemmer, instruktører, bestyrelse og lokaler. 

Stk. 4. Bestyrelsen kan til en hver tid beslutte at ekskludere enkelte medlemmer, såfremt de ikke lever op til bestemmelserne i vedtægterne. 

Stk. 5. Misbrug af den kunnen, medlemmer lærer i foreningen, medfører øjeblikkelig eksklusion. 

Stk. 5 a: Al karateundervisning, som medlemmer i AKF udfører, sker uden aflønning. Evt. honorar skal godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 6. Udførelse af vold eller involvering i kriminelle forhold i eller udenfor foreningen kan medføre eksklusion. 

Stk. 7. Mobning eller chikane af foreningens medlemmer eller andre personer, der kommer i foreningens lokaler, kan medføre eksklusion. 

Stk. 8. Beslutningen om eksklusion eller beslutning i medfør af § 3 stk. 2 træffes af bestyrelsen og meddeles den pågældende skriftligt indeholdende en begrundelse samt information om § 6 stk. 9 nedenfor. 

Stk. 9 Bortset fra eksklusion i medfør af kontingentrestance, kan den ekskluderede – eller ethvert andet medlem – forlange, at bestyrelsens beslutning om eksklusion eller udelukkelse efter § 3 stk. 2, indbringes ved generalforsamlingen. Den ekskluderede har i den forbindelse ret til at fremkomme med mundtlige eller skriftlige indsigelser herunder vilkår om tidsbegrænsning, forinden generalforsamlingen foretager afstemning om eksklusionen. 

§7/Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes primo hvert år. Der indkaldes med tre ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst syv dage før generalforsamlingen afholdes. 

 

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

 

Stk. 4. For at opnå stemmeret kræves mindst tre måneders medlemskab, fysisk fremmøde (eller ved fuldmagt medbragt af fremmødt person), samt at medlemmet ikke har økonomiske udeståender af nogen art med foreningen. Der kan kun medbringes én fuldmagt pr. fysisk fremmødte person. 

 

Stk. 5. Sager afgøres ved almindelig stemmeflertal, skriftligt hvis mere end 1/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer ønsker det. Ved stemmelighed forkastes forslaget. 

I tilfælde af stemmelighed ved valg af tillidsposter, er de allerede valgte medlemmers stemmer udslagsgivende. 

 

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der styres af en af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4. Kassererens fremlægges af årsregnskab og budget til godkendelse. 5. Valg af bestyrelse 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Forslag fra medlemmerne. 8. Forslag fra bestyrelsen 9. Eventuelt. Bestyrelsen kan udvide dagsordenen. 

 

Stk. 7. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen skønner det er nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Motiveret krav herom skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen, indeholdende dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter de i stk. 2, nævnte betingelser. 

 

§8/Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og består af en formand, næstformand, Branch Chief, en eller to kasserere til regnskabsposten og kontingentposten, en sekretær og minimum to menige medlemmer. Alle bestyrelsesposter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Alle poster er ulønnede. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal møder varsles med otte dages varsel. Sekretæren fører referat ved alle møder. Referatet skal offentliggøres 

ved ophæng i foreningens lokaler. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1⁄2 af medlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Stk. 3. Branch Chief er kun ansvarlig for de sportslige aktiviteter i klubben og skal derfor ikke nødvendigvis deltage i bestyrelsesarbejde af anden karakter. 

 

Stk. 4. Til varetagelse af specifikke opgaver, kan bestyrelsen nedsætte udvalg. Et medlem af bestyrelsen kan indgå i et sådant. Udvalgene arbejder ud fra et fastlagt budget og kan få

udbetalt a conto beløb hos kassereren. 

§9/Ændringer af vedtægter

Ændringer af vedtægter, kan kun ske på en generalforsamling.

§10/Tegning

Foreningen tegnes af formanden, Branch Chief og regnskabskassereren.

§11/Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for den likvide beholdning. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab, samt status og skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne, regnskabskassereren og revisor.

§12/Den daglige undervisning

Undervisningen varetages af foreningens instruktører, under ledelse af chefinstruktøren – Branch Chief.

§13/Opløsning

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil der er indkaldt med dette punkt særskilt på dagsordenen. Til vedtagelse af opløsning, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være fremmødt og mindst 4/5 stemme for opløsning. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde, kan beslutning om opløsning træffes på en generalforsamling, indkaldt med fjorten dages varsel, senest to måneder efter den første. På denne generalforsamling, 

skal der træffes beslutning om hvorledes foreningen skal forholde sig til dennes formue. Foreningens formue skal i ovenstående tilfælde overgå til almennyttige eller almenvelgørende formål, evt. nogle som er i overensstemmelse med foreningens oprindelige formål, jævnfør § 2. 

Vedtaget med mindre ændringer på generalforsamling 10. april 2021. 

bottom of page